1.

Wybierz
wzór

2.

Dostosuj materiał
i rozmiar

3.

Zamów
wybrany produkt

główna › Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.minka.pl

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: www.minka.pl , zwanego dalej Sklepem, jest Dorota Kucharczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Minka Dorota Kucharczyk, z siedzibą: ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa (dalej zwaną Minka). Minka jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia. Klient składając zamówienie akceptuje warunki sprzedaży dokonywanej przez sklep a określone niniejszym regulaminem.
 3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego faktu. Klientem jest osoba fizyczna lub firma/instytucja, która wypełniła formularz rejestracyjny. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
 4. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach nie związanych z realizacją zamówień. Przekazane przez Klienta dane osobowe są chronione przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie danych Klienta w celach reklamowych, marketingowych wymaga wyraźnej zgody Klienta, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia. Zgoda taka jest udzielana dobrowolnie, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.
 6. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Klient nie ma prawa żądać dostępu do systemu Sklepu. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za bezbłędne działanie systemów teleinformatycznych  oraz nie zapewnia stałego dostępu komunikacji drogą internetową. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za stały dostęp do systemu online.

 

ROZDZIAŁ II

OFERTA SKLEPU

 1. Ilość produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna, wszystkie oferowane towary są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, według zindywidualizowanego opisu (zmienne: kolor, rozmiar, kadr). Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji zamówienia oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie podane ceny cenami brutto VAT i nie uwzględniają kosztów wysyłki.
 2. Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Sprzedaż tych produktów realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania oferty.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.
 4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w portalu internetowym zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Ze względu na ograniczone możliwości odzwierciedlania rzeczywistego koloru za pośrednictwem Internetu, przedstawione kolory folii należy traktować jako przybliżone.

 

 

ROZDZIAŁ III

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚC

 1. Realizacja zamówień dokonywana będzie według kolejności ich złożenia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele i dni wolne od pracy realizowane będą od godziny 8:00 następnego dnia pracy Sklepu. Sklep może ustalać indywidualne dni wolne od pracy, przerwy urlopowe lub wydłużone weekendy, których termin podany będzie do wiadomości na stronie internetowej Sklepu W przypadku większych zamówień Sklep zastrzega sobie prawo do ich realizacji w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu Klienta pocztą elektroniczną, na wskazany przez niego adres)
 2. Zmiana złożonego przez Klienta zamówienia może nastąpić tylko do momentu wysłania przez Sklep do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W takim samym czasie Klient może wycofać swoje zamówienie. W wypadku rezygnacji z zamówienia opłaconego z góry Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, niezbędne do zrealizowania zamówienia, np. niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, do czasu uzupełnienia danych przez Klienta Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 5 dni od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.
 4. Czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi od 3 do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Minka. Indywidualny czas realizacji zamówienia dostosowany będzie do stopnia trudności i wielkości złożonego przez Klienta zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep
 5. Zapłata za zamówienie obywa się przelewem na konto Minka. Należność za zamówiony towar wraz z opłatą za spedycje przesyłki, w wysokości uzależnionej od wybranego w czasie składania zamówienia przez Klienta sposobu dostawy,  powinna zostać przelana na konto Sklepu w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Weryfikacja zamówienia przez Sklep rozpoczyna się w dniu uznania konta Sklepu kwotą należności za zamówiony towar powiększoną o koszty przesyłki. Po wpływie należności na konto Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ IV

RĘKOJMIA

 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zakupionych w Sklepie przysługują klientom dwa lata a bieg terminu rozpoczyna z dniem wydania towaru Klientowi.
 2. Zrealizowane zamówienie może w stopniu nieznacznym różnić się do wzoru oferowanego na stronie internetowej, co nie stanowi wady produktu. W przypadku druków na oferowanych materiałach, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni mogą być spowodowanej uwarunkowaniami technicznymi i produkcyjnymi, niezależnymi od Sklepu i nie stanowią one wady produktu ani podstaw do odstąpienia od umowy.
 3. Do realizacji zamówień Sklep wykorzystuje materiały ogólnodostępne w branży poligraficznej, a ich odporność  na warunki atmosferyczne określane są każdorazowo przez producenta materiałów a Sklep nie ponosi za to odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ V

REKLAMACJA / ZWROT TOWARU

 1. Reklamacja dotycząca wad jakościowych, w zakresie wad jawnych może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie w terminie 1 roku od dnia zauważenia wady. Po otrzymaniu towaru Klient zobowiązany jest do natychmiastowego sprawdzenia i zgłoszenia ewentualnych wad ilościowych.
 2. W przypadku złożenia reklamacji z powodu wad jakościowych towaru Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy)
 3. Sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 4.  
 5. Szkody powstałe w wyniku nieprawidłowych działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń reklamacyjnych, chyba że montaż został wykonany przez Sklep, osoby za które Sklep ponosi odpowiedzialność lub zgodnie z instrukcją montażu, dołączoną do towaru.         
  1. Za wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 7 niniejszego rozdziału, Klient ma prawo w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn. Zwrócony w ten sposób towar musi zostać odesłany w oryginalnym i opakowaniu, musi być kompletny, nieuszkodzony i bez śladów użytkowania. Towar należy odesłać na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej oraz dane konta, na które Sklep powinien zwrócić kwotę z tytułu zakupionego towaru, powiększoną o koszty zwrotu towaru w wysokości najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. W ciągu 3 dni roboczych Sklep sprawdza spełnienie wymienionych powyżej warunków i i terminie 14 dni od dnia jej otrzymania zwraca pieniądze na konto podane przez Klienta. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania.
  2. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)
  3. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób
  4. Wyłączone jest uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w następujących przypadkach:

a)    dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na indywidualne zamówienie Klienta, według specyfikacji przygotowanej  przez Klienta (w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć MINKA)

b)    dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.  

 1. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ VI

DOSTAWA

 1. Dostawa towaru na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient może osobiście odebrać towar w firmie Minka, pod adresem wskazanym w rozdziale I punkt 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru z Minka. Usługa ta jest bezpłatna.
 2. Koszty dostawy uzależnione są od kosztów wskazanych przez firmę kurierską i nie przekraczają wysokości opłat poniesionych przez Sklep
 3. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym Klienta. Jeżeli Klient zapłacił za towar, wartość dokonanej wpłaty zostanie mu natychmiast zwrócona.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Klient zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości nie  należy jej przyjmować, a w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą mailową info@minka.pl lub telefonicznie 691 833 262.
 6. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz niezgodność dostawy z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać do Sklepu.
 7. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych: § 37 za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki będzie przechowywana przez Sklep na koszt Klienta.
 8. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

ROZDZIAŁ VII

PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawane przez Sklep  produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł zamieszonych na stronie internetowej bez pisemnej zgody Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie MINKA. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2) lub inne ustawy, mające zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 4. Jeżeli któraś klauzula niniejszego regulaminu  straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

 


Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka plików cookies dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej www.minka.pl, której właścicielem jest firma Minka.

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.
- Internet Explorer
- Firefox
- Google Chrome
- Safari

media o nas internet o nas dla architektów i dekoratorów
Newsletter: